Duyurular

Üretici, İthalatçı ve Toptan Satıcıların Dikkatine

Çarşamba, Ocak 20, 2016

A)    TOPTAN SATIŞ ve DAĞITIM ALANLARI

Kurumumuzca düzenlenen toptan satış belgelerinin üzerinde, belge sahibinin satış ve dağıtım yetkisi aldığı üretici/ithalatçı firmaların unvanlarının yanı sıra, bahis konusu ürünlerin satış ve dağıtımının yapılacağı mahal bilgisine yer verilmiş bulunmaktadır.


Ancak, 2016 yılı satış belgesi bedellerini de içeren 25/11/2015 tarih ve 10104 sayılı Kurul Kararı 09/12/2015 tarihli ve 29557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, toptan satıcılar için önceki yıllardan farklı olarak satış ve dağıtım yapılan mahal esasına göre farklı bedeller belirlenmesi uygulamasına son verilmiştir.


Söz konusu değişiklik doğrultusunda, bundan sonra satış belgelerinin üzerinde satış ve dağıtım yapılacak olan mahal bilgilerine yer verilmeyecek olup, satış ve dağıtım yapılacak mahallerin sınırları “üretici/ithalatçı firmalar ile toptan satıcılar arasındaki ticari ilişki” niteliğinde değerlendirilecektir.


Toptan satıcıların satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere sekretarya görevi üstlenmiş bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları halinde, üzerinde satış ve dağıtım yapılacak mahal bilgisi bulunan mevcut satış belgeleri yeni formatta düzenlenecek olan belgelerle değiştirilebilecektir.


B)    TOPTAN SATIŞ YETKİ BELGELERİ

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, toptan satış belgesi talep eden pazarlama firmalarınca yapılacak toptan satış belgesi başvurularında satışı ve dağıtımı yapılmak istenen ürünlerin üreticisinden/ithalatçısından alınmış “yetki belgesi”nin, doğrudan üretici veya ithalatçılarca yapılacak toptan satış belgesi başvurularında ise Kurum mevzuatı doğrultusunda almış oldukları üretim/ithalat veya dağıtım izin belgesi örneğinin ibrazı zorunlu bulunmaktadır.


Bahis konusu düzenleme gereğince, toptan satış faaliyeti yürütmek isteyenlerin veya mevcut faaliyetleri kapsamında farklı bir üretici/ithalatçı firmanın ürünlerinin toptan satışını da yapmak isteyenlerin satış ve dağıtımı yapılmak istenen ürünlerin üreticisinden / ithalatçısından yetki alması ve üretici/ithalatçı tarafından düzenlenen yetki belgesini satış belgesi başvurusu esnasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.


Diğer taraftan Yönetmeliğin 12’nci maddesi kapsamında, ürettikleri/ithal ettikleri ürünlerin satış ve dağıtımı konusunda yetki vermek üzere üretici/ithalatçı firmalar tarafından düzenlenmesi gereken “yetki belgesi” formatları aşağıda yer almakta olup, Kurum tarafından aranan şartları taşımayan yetki belgeleri toptan satış belgesi başvuru kabulüne esas alınmayacaktır.

1) Yetki belgeleri, doğrudan üretici/ithalatçı firma ya da bu firma tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilen bir ana dağıtım (pazarlama) firması tarafından düzenlenecektir.
Daha önce Kuruma bildirimde bulunulmuş olsa dahi, üretici/ithalatçı firmaların yetki belgesi düzenleyebilecek ana dağıtım firmasını 1 Mart 2016 tarihine kadar yazılı olarak (mahal, süre, ürün grubu veya markası gibi kısıtlamalara yer vermeksizin) Kuruma (Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığına) bildirmesi / mevcut bildirimini güncellemesi zorunlu olup, aksi halde ana dağıtım firması tarafından düzenlenecek olan yetki belgeleri toptan satış belgesi başvuru kabulüne esas alınmayacaktır.


2) Yetki belgesi antetli kağıt kullanılarak düzenlenmeli, tarih ve sayı/referans bilgisine yer verilmeli ve firmayı temsil yetkisini haiz kişi tarafından imza altına alınmış olmalıdır.


3) Yetki belgesinde süre, ürün grubu ya da marka sınırlamasına yer verilmemelidir.
Diğer taraftan, üreticilerin/ithalatçıların, ürünlerinin satış ve dağıtımı konusunda izin verdikleri toptan satıcılar ile yaptıkları sözleşmenin geçerliliğini kaybetmesi halinde ticari teamüller doğrultusunda öncelikli olarak toptan satıcıdan “Yetkili Müdürlüğe başvurmak suretiyle, toptan satış belgesinin üzerinden üretici/ithalatçı firma bilgisinin çıkarılması” konusunda usulüne uygun yazılı talepte bulunmaları, toptan satıcı tarafından gerekli değişikliğin makul bir sürede yapılmaması halinde ise bildirim yazısı örneğinin de gönderilmesi suretiyle gereği için Kuruma bilgi vermeleri gerekmektedir.


Bilgi edinilmesi rica olunur.

Suat EVCİMEN

Başkan


Doğrudan Üretici / İthalatçı Firma Tarafından Düzenlenecek “Yetki Belgesi” Örneği (Ek-1)

Ana Dağıtıcı Tarafından Düzenlenecek “Yetki Belgesi” Örneği (Ek-2)


Üretici / İthalatçı Firmanın Yetki Belgesi Düzenleme Yetkisini Ana Dağıtım Firması (Distribütör) ile Paylaşımına İlişkin Bildirim Örneği (Ek:3) (Yayın Tarihi:23/02/2016)