Duyurular

Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri

Salı, Haziran 28, 2016

II. TÜTÜN EKSPERLERİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI SEMİNERİNE İLİŞKİN DUYURU

Malumları olduğu üzere Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı kapsamında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2012 yılı Nisan ayı içerisinde “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri” düzenlenmişti.


Söz konusu seminerin 2016 yılı Ekim veya Kasım, ayında Antalya ilinde, üç gün süreli ikincisinin düzenlenmesi planlanmakta olup, detayları başvurulara göre belirlenerek bilahare duyurulacaktır. Seminere katılmak isteyen ve 24/01/2008 tarihli, 26776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de belirtilen aşağıdaki şartları taşıyan Tütün Eksperlerinin, ekte yer alan form ile 27 Temmuz 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na doğrudan, posta veya faks yolu (iletişim bilgileri aşağıdadır) ile başvurmaları rica olunur.

Başvuru Şartları:

a) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tutulan Tütün Eksperleri Kütük Defteri’nde kayıtlı olması,


b) Meslekte fiilen en az üç yıl çalışmış olması, (Kütük defterindeki bilgiler esas alınacak olup gerekli görülmesi halinde belge istenecektir)


c) Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen hak mahrumiyetlerinin bulunmaması,


ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dördüncü kısmında yer alan millete ve devlete karşı suçlar ile hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçları ve 4733 sayılı Kanunda tanımlanan suçlardan biriyle hükümlü bulunmaması,


d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya meslek icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması.İletişim Bilgileri:

Adres  : Söğütözü Caddesi No:31 06520 Söğütözü/ANKARA
Telefon: 0 (312) 218 04 47
Faks    : 0 (312) 220 22 14


Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri Başvuru Formu