Duyurular

Seri Üretim Yapan Üreticilerin Fire Bandrollerinin "Tespit ve İmhası" ile İlgili İşlemler Hakkında Duyuru

Perşembe, Şubat 06, 2014

Bilindiği üzere, 23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren  (5) seri nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzlemem Sistemi Genel Tebliği ile değişik (1) Seri no’lu ÜİS Genel Tebliğinin     Tebliğin “Alkollü İçki Bandrollerinde Fire Uygulaması” başlıklı 3.2.8.2. maddesinde mevcut;

“Distile alkollü içki ve fermente alkollü içki grupları itibariyle ayrılmış aktive edilmiş alkollü içki bandrol fireleri marka, hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak, aktive edilmemiş alkollü içki bandrol fireleri ise hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir.

Aktive edilmiş bandrol fireleri, ürünün ambalajından ayrı olarak veya kapişon ya da kapaklarla birlikte muhafaza edilecektir.

Seri üretim yapan işletmeler, aktive edilmiş ve aktive edilmemiş bandrol firelerine ilişkin bilgileri aylık olarak takip eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.A Alkollü İçkilerde Bandrol Fire Bildirim Formu’yla yetkili firmaya bildirecektir. Bandrol fireleri, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve şekilde imha edilecektir.

Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithalatçı firmaların alkollü içki bandrol fireleri, üretici ve ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirleyeceği yere gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve imhası Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.B Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra belirlenecek tarih, yer ve şekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha işlemine temsile yetkili kişi göndermemesi durumunda tutanağı kabul etmiş sayılacaktır.”

hükümleri uyarınca,

2013 yılı fire bandrollerinin “tespit ve imhası” ile sadece bu yıl son kez olmak üzere 2013 yılı öncesi yıllara (2007 - 2012 dahil) ait imha edilmeden firmaların elinde kalan fire bandrollerin “imhası” gerçekleştirilecektir.

Seri üretim yapan üreticiler, seri üretim yapmayan üreticiler ve ithalatçıların; aktive edilmemiş / aktive edilmiş haldeki 2013 yılı ve varsa 2013 yılı öncesi yıllara ait tüm fire bandrollerinin(*); bildirimi ve teslimi, Şubat ayı içerisinde tamamlanmış olacak, akabinde tespit ve imhası yapılacaktır.

Buna göre “Seri üretim yapan üretici” olarak firmanızın:

---Ek’de bahsedilen ve e-posta ortamında gönderilen formları ayrı ayrı doldurarak yazılı halde bir dilekçe ekinde, online olarak da aipd@tapdk.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla Kurumumuza iletmesi,

----Yıl içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na “Ek-II.A Alkollü İçkilerde Bandrol Fire Bildirim Formu” ile aylık olarak iletmiş olduğu 2013 yılına ait “aktive edilmiş ve aktive edilmemiş bandrol firelerine ilişkin bilgilerin”  birer örneğini bir dilekçe ekinde Kurumumuza göndermesi,

---Tespit ve İmha Komisyonu; “TAPDK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yetkili firma (Sicpa-Assan) ve Firma yetkilisi”nin katılımı ile oluşturulacağından komisyona katılmak istenilip istenilmediğini, imha aşamasında yetkilinizin hazır bulunup bulunmayacağını bildirmesi,

gerekmektedir.


Esasen 2013 yılına ait ve varsa 2013 yılı öncesi yıllara ait aktive edilmiş ve aktive edilmemiş fire bandrollerinin tespit ve imhası (yerinde) üretim tesislerinde yapılacağından, Kurumumuza bandrol gönderilmeyecek ve bandroller tesislerde muhafaza edilecek olmasına rağmen; 


---Tespit ve İmha Komisyonu’na katılım talebinin olmaması halinde, imha aşamasında firma yetkilinizin hazır bulunup bulunmayacağının bildirilmesinin ve


---2013 yılına ait ve varsa 2013 yılı öncesi yıllara ait aktive edilmiş ve aktive edilmemiş fire bandrollerinin bir dilekçe ekinde Kurumumuzun Söğütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü/ANKARA adresine kargo ile gönderilmesinin de,


mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.Mevzuat uyarınca diğer hususlardaki yükümlülükleriniz kapsamında Kurumumuzun “uyarı” hakkı saklı kalmak kaydıyla;

---Firmanızca yukarıda belirtilen hususlarda gerekli işlemin yapılması,

---Yapılacak işlem için 15.02.2014 tarihi mesai bitimine kadar süre verilmiş olduğu,

Hususunda, bilgi ve ivedi gereğini rica ederim.


(*)(Fire bandrol = Kullanılmadan kalan sağlam bandrol + şişe üzerine yapıştırılırken yırtılmış, kırık şişe kapağı üzerinde veya iade ürünün kapağı üzerinde yapışık halde olan vs. aşınmış zayi bandrol)


Formlar:


1.Seri Üretim Yapan Firmalar İçin Aktive Edilmiş Fire Bandrol Bildirim Formları (2007-2013 dahil)

2.Seri Üretim Yapan Firmalar İçin Aktive Edilmemiş Fire Bandrol Bildirim Formları (2007-2013 dahil)