Duyurular

Satış Belgesi Sahiplerinin Dikkatine

Çarşamba, Mayıs 10, 2017

Bilindiği üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesinde


“Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır…” hükümleri,


19 Ocak 2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7 nci maddesinde


“MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.


(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.


(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.


(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.” hükümleri yer almaktadır.


Bu çerçevede Kurumumuzca satış belgesi sahiplerine yapılacak tebligatların elektronik yolla yapılmasını teminen;


Kurumumuza Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini bildirmek zorunda olan satış belgesi sahibi Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile taraflarına elektronik tebligat yapılmasını isteyen gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilerin KEP adreslerini aşağıdaki formata uygun şekilde Kurumumuzun tapdk@hs01.kep.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.


Kamuoyuna duyurulur.


1- Açık Unvan       :

2- Kurum Sicil No  :
3- Vergi No            :
4- KEP Adresi        :