Duyurular

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:27) ile İlgili Kamuoyu Duyurusu

Perşembe, Aralık 05, 2013

Bilindiği üzere, 28/11/2013  tarihli ve  28835 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)  ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine 6455 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenen 5 numaralı fıkrasına göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları aracında, işyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin;


   -  (A)  cetvelinde yer alan malların (alkollü içkiler) 50 litreyi,

   - (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi (20 adet sigaradan oluşan 250 paketi)


Aşması halinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ÖTV res’en tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.


Bu değişiklik ile:
Söz konusu malların tespit edilmesi halinde, yakalama/el koyma işlemini gerçekleştiren ilgili kolluk birimleri tarafından; yakalama/el koyma işlemine ilişkin olarak düzenlenen tutanağın bir örneği ile yakalanan/el konulan tüm mallardan alınan yeterli sayıda numune, söz konusu malların hangi ithalatçı ya da imalatçıya ait olduğunun tespiti için KURUMUMUZA gönderilecektir. 


Kurumumuz, numuneler üzerinde yapacağı analiz sonucunda malların emsal bedellerini, malların ithalatçı veya imalatçı bazında ayrımını içeren bir değerlendirme raporu düzenleyecek ve yakalamanın/el koymanın gerçekleştiği yerdeki Vergi Dairesi Başkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderecektir.


Ayrıca, konu ile ilgili olarak KURUMUMUZCA üçer aylık dönemler halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.


Bu konuda, KURUMUMUZ tarafından yıllık ortalama 15.000 adet değerlendirme raporu düzenleneceği tahmin edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.


Suat EVCİMEN

       Başkan