Duyurular

Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik İle İlgili Kamuoyu Duyurusu

Çarşamba, Ekim 09, 2013

Bilindiği üzere Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ 19/02/2013 Tarihli ve 28564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğde 08/10/2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ile aşağıdaki yeni hükümler getirilmiştir. Bu değişiklik ile:


Nargilelik tütün mamulü içilen işyerlerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler ve öğrenci yurtlarına en az 100 metre mesafede bulunması gerekmektedir.


Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alacak olanlar; işyerlerinin, bahse konu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşıdıklarına ilişkin “ uygunluk yazısını ” işyeri açma ve çalışma ruhsatı, izin veya turizm belgesi vermeye yetkili merciden alacaklardır.


Tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatında nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketilen ürünler de Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan işyerlerinin açık alanları dışında tüketime sunulamayacaktır.


Tütün ihtiva etmeyen ancak nargile aparatında nargilelik tütün mamulünü taklit eder tarzda tüketilen ürünlerin; piyasaya arz edilebilmesi için Kurumdan piyasaya arz izni alınması gerekmekte olup, piyasaya arz izni bulunmayan bu ürünler satılamayacak tüketime sunulamayacaktır. Bu ürünlerin de 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç olmak üzere bu Tebliğ hükümlerine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.


Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınan işyerlerinin kapalı alanlarında nargile tüketilmesi durumunda 2013 yılı için:


İşyerine; mülki amirlerce 1.187 Türk Lirasından  5.943 Türk Lirasına kadar,

Tüketenlere ise; en yakın kolluk birimince 89 Türk Lirası,

İdari para cezası uygulanacaktır.


18 yaşını doldurmayanlara nargilelik tütün mamulü satışı ve sunumunun yapılması durumunda ise ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi kapsamında “ altı aydan bir yıla kadar ” hapis cezası uygulanacaktır.


Tebliğin diğer hükümlerine aykırılık halinde 4207, 4703 ve 4733 sayılı Kanunlarda belirtilen adli ve idari yaptırımlar uygulanacaktır.


Kamuoyuna duyurulur.


Suat EVCİMEN

Başkan