Duyurular

Etil Alkol ve Metanol için Kurumun Öngördüğü Laboratuvarlar Listesi Hakkında Duyuru

Çarşamba, Ocak 23, 2013

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Anılan Yönetmelik”in “İthalat ön değerlendirme belgesi ve ithalata uygunluk belgesi düzenlenmesi” başlıklı 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Kurumdan ithalat ön değerlendirme belgesi alan firmalar, özet beyan/beyanname, fatura ve menşe şehadetnamesi ile ithalata uygunluk belgesi talebinde bulunurlar. Gümrüğe gelen partiden alınan numunenin Kurumun öngördüğü laboratuvarlarda yaptırılan analiz sonucuna göre uygun bulunanlara, on iş günü içinde ithalata uygunluk belgesi düzenlenir.” hükmünü amirdir.

Yukarıda kaydedilen hüküm çerçevesinde Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanı olan etil alkol ve metanol piyasalarında kullanılan ithal etil alkol ve metanolün ithalatı aşamasında, bu eşyaların aşağıda detaylandırılan analizlerinin yapılması gerekmektedir.

METANOL ANALİZLERİ

Metanol ithalatında; metanolün saflığı ile yukarıda anılan yönetmeliğin 22 inci maddesi yedinci fıkrası uyarınca denatüre edilmiş metanolde denatüran madde (denatonyum benzoat) miktarı  tayinine ilişkin analizlerin,


ETİL ALKOL ANALİZLERİ

Etil alkol ithalatında; etil alkolün derecesi, etil alkolün köken bilgisi (tarımsal veya sentetik) tayinine ilişkin analizler ile;

-    Denatüre edilmemiş etil alkol ithalatında; aşağıda tablo olarak verilmiş olan “Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği” ekinde yer alan “Tarımsal Kökenli Etil Alkolün Özellikleri”nden, buharlaşma kalıntısı, uçucu azotlu bazlar ve furfural parametreleri dışındaki tüm parametrelere ilişkin analizlerin,


Özellikler

Duyusal Özellikler                   Hammaddesine özgü olandan başka koku ve tat bulunmamalı

Alkol miktarı (hacmen %)        en az            96.0

Toplam asitlik
%100 lük alkolde asetik asit     en fazla         1.5
cinsinden gram/hektolitre) 

Esterler
(%100 lük alkolde etilasetat      en fazla        1.3
cinsinden gram/hektolitre)

Aldehitler
(%100 lük alkolde asetaldehit    en fazla       0.5
cinsinden gram/hektolitre)

Yüksek alkoller
(%l00 lük alkolde metil-2 propanol 1        en fazla              0.5
cinsinden gram/hektolitre)

Metanol
(%l00 lük alkolde gram/hektolitre)           en fazla              50

Buharlaşma Kalıntısı                                  en fazla             1.5
(%100 lük alkolde gram/hektolitre)

Uçucu azotlu bazlar
(%100 lük alkolde azot cinsinden              en fazla             0.1
gram/hektolitre)

Furfural                                                       Bulunmamalı

-    Denatüre edilmiş etil alkol ithalatında; yukarıda anılan yönetmeliğin 22 inci maddesi altıncı fıkrası uyarınca; denatüran madde (tiyofen, denatonyum benzoat, tersiyer butanol, isopropanol, CI Reaktif Kırmızı 24, metil etil keton, dietilfitalat) miktarı  tayinine ilişkin analizlerin,


yapılması istenmektedir.

“Kurumun Öngördüğü Laboratuvarlar Listesi”nde yer almayı talep eden firmalar tarafından, yapılan çalışmaya katılmak üzere; yukarıda kaydedilen analizlerin hangilerinin yapılabildiği, analizi söz konusu olan eşyadan numune alınıp alınamayacağı, hangi gümrüklerde hizmet verilebileceği, bu analizlerden bir veya birden fazlası için akreditasyonun bulunup bulunmadığının bildirilmesi gerekmektedir.


Etil alkol ve metanol için anılan analizlerden bir veya birkaçı için “Kurumun Öngördüğü Laboratuvarlar Listesi”nde yer almayı talep eden firmalar tarafından 17/05/2012 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak Kurumumuza başvurulması gerekmektedir.


Duyurulur.