Duyurular

Araç Satışına İlişkin İhale İlanı ve Satış Şartnamesi Duyurusu

Pazar, Mart 02, 2014

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN (TAPDK) ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI


1-Mülkiyeti Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) ait olup, Kurum'un Ankara Merkezinde bulunan aşağıda yazılı 7 (Yedi) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca önce kapalı teklif zarfı almak ve bilahare açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.


Sıra

No

Plaka No

Model

Yılı

Marka/Tipi

KM

Muhammen Bedel (TL)

(%1 KDV Hariç)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

1

06 TPK 23

2003

Volvo s40 2.0 Otomatik Vites

244.226

15.304,00

459,12

2

06 TPK 58

2003

Volvo s40 1.8 Otomatik Vites

208.118

13.511,00

405,33

3

06 TP 273

2003

Volvo s40 1.8 Düz Vites

173.601

13.197,00

395,91

4

06 TP 537

2003

Volvo s40 1.8 Düz Vites

212.831

14.340,00

430,20

5

06 TP 028

2003

Volvo s40 1.8 Düz Vites

198.625

14.268,00

428,04

6

06 TP 524

2003

Volvo s40 1.8 Düz Vites

170.908

14.840,00

445,20

7

06 TP 287

2003

Volvo s40 1.8 Düz Vites

194.285

14.197,00

425,91


2-İhale, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kuramu'nun Söğütözü Caddesi No:31 Söğütözü/ANKARA adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 20/03/2014 Perşembe Günü saat 14:00'da yapılacaktır.
3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 15,00 TL (onbeştürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve www.tapdk.gov.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından satın almaları zorunludur.
4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Kurum merkez hizmet binası otoparkında görülebilecektir.
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Nüfus cüzdanı sureti
-Teklif mektubu,
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı ayn imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2014 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise aynca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 07/04/2014 günü saat:14:00'da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.


ADRES : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Söğütözü Cad. No:31 Söğütözü/ANKARA
TELEFON: 0 312 218 03 00
FAKS : 0 312 218 05 04


TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ


Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna (TAPDK) ait ve l'inci maddede tanımlanan 7 (yedi) adet araç aşağıda belirtilen ilke ve koşullar ile ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.


1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Kurumumuza ait nitelikleri aşağıda belirtilen toplam 7 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca önce kapalı teklif alma daha sonra açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.


Sıra

No

Plaka No

Model

Yılı

Marka/Tipi

KM

Muhammen

Bedel (TL)

(%1 KDV Hariç)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

Aracın Fiili Durumu

1

06 TPK 23

2003

Volvo s40 2.0

Otomatik Vites

244.226

15.304,00

459,12

CD ÇALAR-6 AIRBAG-

ÇELIK JANT-ABS-

KLİMA-MERKEZİ KİLİT-

OTOMATİK CAM-DERİ DÖŞEME-

Sol Ön-Arka Kapı

ve Tamponlar Boyalı-

Değişen Yok

2

06 TPK 58

2003

Volvo s40 1.8

Otomatik Vites

208.118

13.511,00

405,33

KASET ÇALAR-6 AIRBAG-

ÇELIK JANT-ABS-KLİMA-

MERKEZİ KİLİT- OTOMATİK CAM-

Beyaz Duman Atıyor-

Silindir kapağı Problemli-

Boya Değişen Yok

3

06 TP 273

2003

Volvo s40 1.8

Düz Vites

173.601

13.197,00

395,91

KASET ÇALAR-6 AIRBAG-

ÇELIK JANT-AB S-KLİMA-

MERKEZÎ KİLİT- OTOMATİK CAM-

Tavan Boyalı-

Ön Kaput Değışti-

Sağ Sol Ön Çamurluk Değişti

ve Boyandı

4

06 TP 537

2003

Volvo s40 1.8

Düz Vites

212.831

14.340,00

430,20

KASET ÇALAR-6 AİRBAG-

ÇELİK JANT-ABS-KLİMA-

Sol Arka Kapı ve

Tamponlar Boya

5

06 TP 028

2003

Volvo s40 1.8

Düz Vites

198.625

14.268,00

428,04

KASET ÇALAR-6 AIRBAG-

ÇELIK JANT-ABS-KLİMA-

MERKEZİ KİLİT-OTOMATİK CAM-

Sağ Ön Kapı Ezik-

Sol Kapı Sol Arka Çamurluk-

Sol Ön Çamurlukta Küçük Ezikler Bulunmaktadır.

Boya Değişen Yok

6

06 TP 524

2003

Volvo s40 1.8

Düz Vites

170.908

14.840,00

445,20

KASET ÇALAR-6 AIRBAG-

ÇELIK JANT-ABS-KLİMA-

Boya Değişen Yok

7

06 TP 287

2003

Volvo s40 1.8

Düz Vites

194.285

14.197,00

425,91

KASET ÇALAR-6 AIRBAG-

ÇELIK JANT-ABS-KLİMA-

MERKEZİ KİLİT-OTOMATİK CAM-

Arka Bagaj Kapağında

Küçük Ezik Mevcuttur-

Sağ Ön Çamurluk Değişmiştir


2-SATIŞ ŞEKLİ

Satış ihalesi, 1'inci maddede belirtilen 7 adet aracın her biri için, önce kapalı teklif zarfı alınmak ve bilahare açık artırma usulüne dönüştürülmek sureti ile yapılacaktır.


3-İHALENİN YAPILACAĞI YER

İhale, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) Söğütözü Caddesi No:31 Söğütözü/ANKARA adresinde bulunan merkez hizmet binasında 20/03/2014 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacaktır.
Alıcılar, ihale yer gün ve saatinde olmak koşulu ile teklif mektuplarının açılışında asaleten veya vekaleten hazır bulunacaklardır.


4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak araç satış ihalesine katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
-Nüfus cüzdanı suretini,
-Teklif mektubunu,
-Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belgeyi,
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartnameyi,
-2014 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini,
TAPDK İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Kurum'da görev yapanlar ve bunlarla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245'inci maddesinde yazılı derecelerde yakınlığı bulunanlar, geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. Kurum ile ihtilafa düşmüş olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz. Buna rağmen ihaleye teklif veren isteklinin teklifi kabul edilmez.


6-GEÇİCİ TEMİNAT

İstekliler söz konusu araç satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları araç/araçlarm muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üçü) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a)Tedavüldeki Türk parası. (Kurum'un T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi nezdindeki TR810001000830060328635021 IBAN numaralı hesabına nakit yatırılarak alınan belge)
b)Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, "kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü" içeren teminat mektupları.
c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
Muhammen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre en az 30/09/2014 tarihine kadar olmalıdır.
Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.


7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

İhale Komisyonunun kararma göre ilk üç sırayı alan istekliler hariç diğerlerine ait geçici teminatlar ihaleden sonra; kazanan istekli dışında kalan diğer iki isteklinin teminatları ise ihalenin onayından sonra iade edilecektir.
İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatının nakit olması durumunda, satış bedelinden teminat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Nakit dışında teminat alınması halinde ise satış bedelinin bu şartnamede yazılı esaslar çerçevesinde Kurum hesaplarına yatırılmasından sonra teminat iade edilecektir.
Nakit dışındaki diğer geçici teminatların iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir.


8-KAPALI TEKLİF ZARFLARININ HAZIRLANMASI, KURUM'A TESLİM EDİLMESİ VEYA GÖNDERİLMESİ

a)Teklif mektupları bu şartname ekindeki İdarece hazırlanmış örneğe uygun olarak düzenlenip, istekli tarafından imzalanacak; üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme olmayacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 (altmış) takvim günü olacaktır. İstekliler, muhammen bedelin üzerinde önerecekleri imzalı teklif mektubunu, üzerinde (TEKLİF MEKTUBUDUR) kaydı bulunan ve isteklinin açık adı ve soyadı veya unvanı ile adresini taşıyan bir zarfa konulur ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir;
b)İsteklilerce, teminat mektupları veya teminatların depo edildiğini kanıtlayan belge ve her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu Şartname teklif mektubu zarfı ile birlikte ikinci bir zarfa, konulacak ve zarf kapatılacaktır. Bu ikinci zarfın üzerinde, İsteklinin kendisine mahsus hiçbir kayıt ve ibare kesinlikle bulunmayacak, yalnızca (TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (TAPDK) İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLE 20/03/2014 PERŞEMBE GÜNÜ. SAAT 14.00'TE YAPILACAK ARAÇ SATIŞ İHALESİNE AİT TEKLİF MEKTUBUDUR) ibaresi ver alacaktır.
c)Birden fazla araç için teklif verecek isteklilerin her bir araç için ayrı ayrı teklif mektubu düzenlemeleri ve bunları tek bir zarf içinde vermeleri gerekmektedir.
ç)İhaleye katılacak isteklilerin teklif mektuplarını 20/03/2014 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Söğütözü Caddesi No:31 Söğütözü/ANKARA adresinde bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne tevdi edecekler veya aynı gün ve saatte belirtilen yerde bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir.
d)İsteklinin yukarıda belirlenen başvuru sürelerinden sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülemeyecektir.
e)Teklifte değişiklik yapıldığına, teklifin başka bir teklifle değiştirildiğine ya da teklifin geri çekildiğine ilişkin yazdı tebligatın tekliflerin sunulmasına ilişkin son tarih ve saatten önce Kurum'un eline geçmesi kaydıyla, ilgililer ibraz etmiş olduğu teklifte değişiklik yapabilir ya da teklifi geri çekebilir. Ancak tekliflerin sunulmasına ilişkin son tarih ve saatten sonra tekliflerde değişiklik yapılamaz ya da teklifler geri çekilemez.


9-İHALEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

9.1.Değerlendirme
9.1.1.Belirlenen tarihlerde yapılacak olan ihalede alman kapalı teklif mektupları, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Araç Satış İhale Komisyonu'nca, hazır bulunan İsteklilerin veya temsile yetkili vekillerinin önünde, ihale günü ve saatinde zarfların almış sırasına göre açılacaktır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
9.1.2.Bu aşamada İsteklilerin belgelerinin eksik ve/veya uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılacak olup, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunan isteklilerden Kurum'ca belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenecektir.
9.1.3.Belgeleri tamam olmayanların teklifleri dikkate alınmayacak ve bu durum bir tutanakla tespit edilerek kabul edilmeyen isteklilerin teklif mektuplarım içeren iç zarfları açılmayarak kendilerine veya vekillerine iade edilecektir.
9.1.4.Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
9.1.5.İşbu şartnameye ve eki teklif mektubuna uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez.
9.1.6.İhale Komisyonu'nca yapılacak bu ilk değerlendirme sonucunda uygun görülen teklifler, teklif mektubu sahipleri ve ihalede hazır bulunmayanlar da dahil olmak üzere İhale Komisyonu Tutanağı ile tespit edilecektir.
9.1.7.Yapılan tespit sonucunda, muhammen peşin satış bedelinin üzerindeki peşin olarak önerilen teklifler değerlendirilecek ve en yüksek peşin teklifler hazır bulunan İsteklilere ilan edilecektir.
9.2.Açık Artırma
9.2.1.Peşin tekliflerin, teklif verip ihalede hazır bulunanlara bildirilmesini müteakip, ihale en yüksek peşin teklif üzerinden açık artırma olarak sürdürülecektir. Her pey artırımı 50,00TL(ellitürklirası) olarak uygulanacaktır.
9.2.2.İsteklilerce, muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ancak ihalenin açık artırmaya dönüştürülmesinde belirlenen en yüksek teklif üzerinde yeni bir öneride bulunulması halinde istekli açık artırmaya devam edebilecektir.
9.2.3.Aynı teklifin birden fazla İstekli tarafından önerilmesi ve İsteklilerin önerilen teklif üzerinde fiyat teklif etmemeleri durumunda ihalenin sonucu kura yoluyla belirlenecektir.
9.2.4.Açık artırma işlemi Satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit edilecektir.
9.2.5.Açık artırma sonucunda ihale üzerinde kalan istekli son teklif tutarı ile muhammen bedel arasındaki farkın %3 teminat farkı tutarını aynı gün İdareye peşin olarak öder.
9.2.6.İhalenin neticesi İhale Komisyonu Kararına bağlandıktan sonra en geç 15 gün içinde İhale Yetkilisi tarafından onaylanır veya geçerli gerekçesi bildirilmek suretiyle ihale iptal edilebilir. İhale yetkilisinin onayından sonra ihale kararı kesinleşmiş olacaktır.


10-SATIŞ İŞLEMLERİ

10.1.Kesinleşen ihale kararı 5 iş günü içerisinde İhale üzerinde kalan kalan İsteklilerin teklif mektubunda veya Satış Şartnamesi'nde bildirdiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebligat yapılacaktır.
10.2.İstekli tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak İdarenin belirtilen banka hesabına, %1 KDV tutarını ise Vergi Dairesine yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için İdareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden veya tebligat bila tebliğ iade olunmuşsa, tebligatın yapılmadığına ilişkin zarf üzerindeki meşruhat tarihinden itibaren 7 işgünü içinde İdareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen İsteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %3 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir.
10.3.İsteklinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde %3 geçici teminat dışında, İdarece yeni bir ihaleye çıkıldığı takdirde ikinci ihalede birinci ihaleden düşük bedelle satış gerçekleşirse, aradaki fark, hüküm almaya hacet kalmaksızın ilgiliden defaten tahsil edilecektir.
10.4.İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, İsteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade  edilecektir.
10.5.İsteklinin teklif mektubunda veya Satış Şartnamesi'nde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların, adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İstekliye geç ulaşmasından İdare sorumlu değildir.
10.6.İstekli ihale sonrası, ayıplıhk, eksiklik, arıza, İdare'ce tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder.
10.7.İhale üzerinde kalan İsteklinin %3 teminatını yakarak ihale konusu aracı satın almaktan vazgeçmesi halinde, ikinci en uygun teklif ile arasındaki farkın irat kaydedilen %3 teminattan fazla olmaması koşuluyla, İdare ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.


11-DEVİR İŞLEMLERİ

11.1.Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olacaktır.
11.2.Devir işlemleri için isteklinin İdareye asaleten veya vekâleten başvurması gerekecektir.
11.3.İhalenin onaylanması ve İdarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı Şatış Şartnamesi'nin 10.2.'nci maddesinde belirtilen 7 işgünü içinde nakden ve tamamen ilgili banka hesabına yatırılmasından sonra devir işlemleri 10 (on) işgünü içinde gerçekleştirilecektir.


12-DİĞER HUSUSLAR

12.1.Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
12.2.Satış Şartnamesi'nde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
12.3.İşbu Satış Şartnamesi üzerinde İstekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır.
12.4.İstekliler satışa konu araçları Kurum merkez hizmet binası otoparkında görebileceklerdir.

12.5.İşbu şartname 12.5 maddeden ve 7 sayfadan ibarettir.


EKİ: Teklif Mektubu Örneği (1 sayfa)
Adı Soyadı         :......................

Açık Adresi        :......................
Telefon No         :......................

Faks No             :......................

Elektronik posta :......................