Duyurular

Ambalajları Üzerinde Uyarı Mesajları Bulunan Alkollü İçkilerin Piyasaya Arzı Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Pazartesi, Nisan 07, 2014
Bilindiği üzere; 11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanıp yürürlüğe giren 24/5/2013-6487 sy. Kanun/2.md ile değişik 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı “İsporto ve İsportolu İçkiler İnhisar Kanunu”nun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanan “Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ” 11/08/2013-28732 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin “Piyasaya arz” başlıklı 4 üncü maddesinde mevcut “(1) Alkollü içki ambalajları bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on ay içinde Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir; Tebliğ hükümlerine uygun olmayanlar bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.” hüküm uyarınca 11.06.2014 tarihinden sonra uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler piyasaya arz edilemeyecek, satılamayacaktır.

Kurumumuz mevzuatı uyarınca “piyasaya arz” faaliyeti;

Kurumumuzca verilen “Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi üretici firmalar tarafından üretilen veya “Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi ithalatçı firmalar tarafından ithal edilen kısacası, yasal olarak ülkemizde üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ilk elden satışı aşamasındaki faturalandırma” ile başlar.

Kurumumuzca verilen “Toptan Satış Belgesi” sahibi toptan satıcılar, “Perakende Satış Belgesi” sahibi perakende satıcılar ve “Açık Alkollü İçki Satış Belgesi” sahibi açık içki satıcıları tarafından yapılan faturalandırma” ile devam edip, sonlanır. Buna göre;

11.06.2014 tarihi ve sonrasında:

1-Üretimden/İthalattan İlk Elden Satış

“Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi üreticiler veya ithalatçılar tarafından faturası kesilerek satışa konu edilecek alkollü içkilerin tümünün ambalajları üzerinde uyarı mesajlarının bulunması, zorunludur.

“Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi üreticilerin veya ithalatçıların depolarındaki alkollü içkilerin tümünün ambalajları üzerinde uyarı mesajlarının bulunması, zorunludur.

2-Toptan Satış

“Toptan Satış Belgesi” sahibi toptan satıcılar tarafından faturası kesilerek satışa konu edilecek alkollü içkiler ile satış yerlerindeki/depolarındaki alkollü içkilerin tümünün ambalajları üzerinde, uyarı mesajlarının bulunması zorunludur.

Ancak; 11.06.2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve ambalajları üzerinde uyarı mesajlarını taşımayan ürünler, faturası ibraz edilmek şartıyla satılabilir.

3-Perakende Satış

“Perakende Satış Belgesi” sahibi perakende satıcılar tarafından faturası kesilerek satışa konu edilecek alkollü içkiler ile satış yerlerindeki/depolarındaki alkollü içkilerin tümünün ambalajları üzerinde, uyarı mesajlarının bulunması zorunludur.

Ancak; 11.06.2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve ambalajları üzerinde uyarı mesajlarını taşımayan ürünler, faturası ibraz edilmek şartıyla satılabilir.

4-Açık İçki Satışı

“Açık İçki Satış Belgesi” sahibi açık içki satıcıları tarafından faturası kesilerek satışa konu edilecek alkollü içkiler ile satış yerlerindeki/depolarındaki alkollü içkilerin tümünün ambalajları üzerinde, uyarı mesajlarının bulunması zorunludur.

Ancak; 11.06.2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve ambalajları üzerinde uyarı mesajlarını taşımayan ürünler, faturası ibraz edilmek şartıyla satılabilir.

“Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi üreticiler ve ithalatçılar; toptan satıcı, perakende satıcı ve açık içki satıcılar nezdinde ambalajları üzerinde uyarı mesajlarını taşıyan alkollü içkilerin piyasaya arzından birinci derecede sorumludur.

Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkilerin piyasaya arz edildiğinin, satıldığının tespiti halinde;

4250 sayılı Kanunun ilgili maddesindeki yükümlülük ve yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara, yüz bin Türk Lirasından aşağı olmamak kaydıyla, bu yükümlülük ve yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar, idari para cezası uygulanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Suat EVCİMEN
Başkan
Üretici: “Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi, ürettiği ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura kesen ilk firmadır.

İthalatçı: “Dağıtım Yetki Belgesi” sahibi, ithal ettiği ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura kesen ilk firmadır.

Toptan Satıcı: “Toptan Satış Belgesi” sahibi, yurtiçi üretim / ithal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura kesen ikinci firmadır.

Perakende Satıcı: “Perakende Satış Belgesi” sahibi, yurtiçi üretim / ithal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura/fiş kesen son firmadır.

Açık İçki Satıcısı: “Açık Alkollü İçki Satış Belgesi” sahibi, yurtiçi üretim / ithal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura/fiş kesen son firmadır.

Münhasır Satıcı: “Münhasır Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” sahibi, yurtiçi üretim / ithal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında fatura/fiş kesen son firmadır.