Duyurular

Alkollü İçki Satış Noktalarına Yönelik Uygulanmaya Konulan Mesafe Şartına İlişkin Duyuru

Salı, Haziran 11, 2013

Bilindiği üzere, 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları “Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz.  Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.” şeklinde, Geçici 1’inci maddesinin dördüncü fıkrası ise “9 uncu maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihinden önce iş yeri açma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için uygulanmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.


Bahis konusu değişiklik doğrultusunda ikincil mevzuatın oluşturulması çalışması devam ediyor olmakla birlikte, Kanunla getirilen yeni düzenlemelerin uygulanması noktasında yaşanan tereddütlerin giderilebilmesi amacıyla, konuya ilişkin olarak Kurumuza yöneltilen sorular ile cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

1. 4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı, alkollü içkilerin satışını yapmak üzere Kanunun yayımı tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan işletmeler için uygulanacak mıdır?

11/06/2013 tarihi itibariyle alkollü içki satışına izin veren geçerli bir ruhsatı ve yanı sıra geçerli bir TAPDK alkollü içki satış belgesi olan işletmeler, 100 metrelik mesafe sınırları içinde örgün eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu veya ibadethane olsa dahi faaliyetlerine devam edebilecekledir.

Bu işletmelere ait ruhsatların birinci veya ikinci derece kan hısımlarına devri halinde, devralan kişi adına yeni bir TAPDK alkollü içki satış belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni satış belgesi düzenlenirken mesafe şartı dikkate alınmayacaktır.

Mesafe şartı istisnası ancak, 11/06/2013 tarihi itibariyle geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve yanı sıra TAPDK alkollü içki satış belgesine birlikte sahip olan işletmeleri kapsamaktadır. 11/06/2013 tarihinden önce ruhsatlandırılmasına rağmen TAPDK alkollü içki satış belgesi almamış olan işletmeler için 100 metre mesafe şartı aranması gerekmektedir.

2. Sadece tütün mamulü perakende satışı yapılan yerler için mesafe şartı aranacak mıdır?

Mesafe şartı 4250 sayılı Kanun kapsamına giren ürünlerin, diğer bir değişle alkol ve alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler için aranacaktır.  4207 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, tütün mamulü satışı yapılan yerlerin örgün eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu veya ibadethanelere 100 metre mesafede bulunması zorunlu değildir.

3. Mesafe şartına uygunluk nasıl belgelendirilecektir?

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tüm mahalli idarelere duyurduğu üzere, 4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ilk fıkrası kapsamında yetkili kolluk kuvvetlerinin de görüşünün alınması sonrasında;

a. Kurumumuzdan açık alkollü içki satış belgesi talep eden başvuru sahiplerinin yetkili makamlarca açık alkollü içki satışına ilişkin düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatında veya izin belgesinde,
       
b. Perakende alkollü içki satış belgesi talep eden başvuru sahiplerinin yetkili makamlarca perakende satışa ilişkin düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatları üzerinde,

c. Ruhsat üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise ruhsatı (veya diğer izin belgesini) düzenleyen Makam tarafından düzenlenecek ek bir resmi yazı içeriğinde,

“Faaliyetine izin verilen işyeri ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunduğunun”  belirtilmiş olması gerekmektedir.

Mesafe şartına uygunluk tespiti, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeye yetkili merciin sorumluğundadır.

4. Örgün eğitim kurumu kavramı neyi ifade etmektedir?

14/06/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 18 inci maddesi ikinci fıkrasında “Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsar.” şeklinde düzenleme yapılmış olup “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinde ise, okul öncesi eğitim kurumu; “Okul öncesi çağı çocuklarına eğitim veren resmi ve özel okul öncesi eğitim kurum”, Okul; “Anaokulu ile bünyesinde uygulama sınıfı ve ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okul” olarak tanımlanmıştır.

08/02/2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kanunu’nda Özel Öğretim Kurumları 2 nci maddede “Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını” şeklinde sayılmıştır.

Ayrıca, kreş ve gündüz bakım evlerinin işleyişleri “Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup kreş ve gündüz bakım evi, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan kurumlar olarak tanımlamaktadır. Kreş ve gündüz bakım evleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmaktadır.
 
Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları ile anaokulu veya anasınıfı özel eğitim kurumu niteliği taşısa dahi örgün eğitim kurumu kapsamına girmektedir. Dershaneler, özel eğitim kurumu olmakla birlikte 4250 sayılı Kanun’da ayrıca yer aldığından dershaneler için de mesafe şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurumlarına ait öğrenci yurtları da 4250 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilecektir. Sadece kreş hizmeti verilen yerler için mesafe şartı aranmamakla birlikte kreş ve anaokulu aynı kurum bünyesinde hizmet veriyorsa mesafe şartı bu yerler için de aranacaktır. Bunların dışında, Özel Öğretim Kanunun kapsamındaki kurslar, eğitim merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları gibi kurumlar için mesafe şartı aranmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


Suat EVCİMEN
Başkan