Duyurular

Alkollü İçkilerin Yanında Promosyon Ürün Verilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Pazartesi, Aralık 23, 2013

Bilindiği üzere, 6487 sayılı Kanun ile değişik 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun’un 6 ncı maddesi birinci fıkrasında, “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.


07/01/2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde ise, “Promosyon: Ürünü, markayı ya da firmayı tanıtmak, ürünün alımını özendirmek, satışını artırmak veya firmanın ya da markanın imajının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan; aynı fiyata daha fazla ürün, satışa konu ürünün yanında bedelsiz ya da indirimli fiyattan verilen aynı ya da farklı ek ürün, ek hizmet veya kazanımları“ şeklinde tanımlanmıştır.


Promosyon tanımı kapsamında, alkollü içkilerin yanında tirbuşon, bardak gibi ürünlerin verilmesi promosyon olarak değerlendirilecek olup 4250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi birinci fıkrası hükmü ile alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yasaklandığından, tirbuşon, bardak gibi ürünlerin promosyon olarak verilmesi, hem ürünün veya markanın tanıtımını içermesi hem de ürünün alımını veya tüketimini özendirici veya teşvik edici etkinin bulunması nedeniyle bu tür uygulama ve faaliyetler, 4250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi birinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecektir.


İdari yaptırımlara muhatap olunmaması için promosyon tanımı kapsamına girecek faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 


Kamuoyuna duyurulur.


                                                                 Suat EVCİMEN
             Başkan