DUYURULAR

ETİL ALKOL VE METANOL

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BELGELERİNE İLİŞKİN

DUYURU

 

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Yönetmelik ile evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan veya perakende satışı ile tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün toptan satışının 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde düzenlenen etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ile etil alkol perakende satış belgesini haiz gerçek veya tüzel kişiler eliyle yapılacağı hükmü getirilmiştir.

 

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan ve perakende satışı için Kurumca verilmiş olan belgeler, bu ürünleri satmak isteyenler tarafından 31/3/2012 tarihi mesai bitimine kadar kullanılabilecek olup, bu tarihten sonra satış faaliyetine devam etmek isteyenlerin 2012 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri sırasında, ayrıca etil alkol perakende satış belgesi ve etil alkol toptan satış belgesi almaları,

 

Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ile analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkol ve analiz amaçlı analitik saflıkta metanolün iç ticaretini yapan firmalar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen doksan gün içinde “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde düzenlenen etil alkol toptan satış belgesi, metanol toptan satış belgesi ve etil alkol ve metanol toptan satış belgesi almak zorundadırlar.” hükmü gereği de etil alkol ve metanolün toptan ve perakende ticaretini yapmak isteyen firmaların 28/1/2012 tarihine kadar Kurumumuzca verilecek olan söz konusu satış belgelerini almaları,

 

Daha önce Kurumumuzdan evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan ve perakende satışı için belge almamış olan ve 28/1/2012 tarihinden sonra ilk defa evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel kullanım amaçlı etil alkolün toptan ve perakende satışını yapacak firmalar, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde etil alkol perakende satış belgesi ve etil alkol toptan satış belgesi almaları gerekmektedir.

 
Bu tarihten sonra etil alkol ve metanol satış belgesi almaksızın satış yapanlar hakkında 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendindeki “Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara ellibin Yeni Türk Lirası (2012 yılı için 67.962 TL) perakende satışını yapanlara ise beşbin Yeni Türk Lirası (2012 yılı için 6.795 TL)  idarî para cezası verilir.” hükmü doğrultusunda işlem yapılacak, aynı zamanda 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının “Beşinci fıkranın (f), (g), (h), (ı) ve (j) (Ek İbare: 6111 sy. Kanun md.175) ile (o) bentlerinde yazılı fiiller hakkında idarî yaptırım uygulamaya ve bu fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülkî amirler, diğer bentlerde yazılı fiiller hakkında idarî para cezası vermeye Kurum yetkilidir. Mahalli mülkî amirlerce uygulanan idarî yaptırımlar onbeş gün içinde Kuruma iletilir.” hükmü gereğince satışa sunulduğu tespit edilen ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

 

Etil ve metanol satış belgeleri başvuruları, ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurumuzun internet sitesinde (http://212.174.130.210/TAPDK_Form/SelectForm.htm) yer alan başvuru formunun doldurulması, yazıcıdan çıktı olarak alınması ve başvuru formunda belirtilen evrakla birlikte yetkili Odaya şahsen ya da yasal temsilcisi vasıtasıyla teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.

Kurumumuz ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde satış belgesi başvuruları Kurumumuz tarafından yetkilendirilen Odalar/Birlikler vasıtasıyla kabul edilmektedir. Başvuru kabulü konusunda yetkilendirilmiş olan Odaların listesi ve adresleri Kurumumuz internet sitesinin Duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

       
Anasayfa Tütün ve Alkol Kontrolü Misyon&Vizyon İletişim Bilgileri
Kurum Hakkında Piyasa Düzenlemeleri Faaliyet Raporu Duyurular
Kurul Üyeleri Dünyadan    
Mevzuat